Strona główna Administracja Lokalizacja Inwestycja Działalność Osiągnięcia Galeria Kontakt
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij na przycisk zamknij znajdujący sie z prawej strony, aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej nt. plików cookie.
Strona główna     Administracja     Lokalizacja     Inwestycja     Działalność     Osiągnięcia     Galeria     Kontakt     
Inwestycja
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu wybudowany został w II Etapach:

Etap I

Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej w ramach I Etapu inwestycji w 1997r. powstała Kwatera składowa nr 1, wraz z zapleczem eksploatacyjnym: dyspozytornią i wagą samochodową. W 1998 zakupiono kompaktor w celu zagęszczania składowanych odpadów i formowania skarpy składowiska.
W ramach posiadanego zaplecza technicznego w ZUOK odbywało się unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie, do chwili zakończenia inwestycji II Etapu.

Etap II

1. Cele i zadania inwestycji:

Celem ogólnym projektu II Etapu była realizacja polityki Rządu RP w zakresie gospodarki odpadami a przez to poprawienie warunków życia i warunków zdrowotnych mieszkańców w rejonie rzeki Nysy Łużyckiej i Odry.
Celem bezpośrednim było uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi miasta Bolesławiec i okolicznych miejscowości Powiatu Bolesławieckiego poprzez wybudowanie nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz stworzenie systemu segregacji odpadów u źródła.

Zamierzeniem wdrożonego systemu gospodarki odpadami jest to, aby na składowisko trafiało jak najmniej odpadów i tylko te, które nie będą posiadać wartości użytkowej lub nie będą miały zastosowania jako surowiec do innego procesu technologicznego.   
Realizacja inwestycji w ZUOK miała na celu ochronę terenu regionu (powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz powierzchniowych) przed degradacją w wyniku składowania nieczystości stałych. Budowa instalacji technologicznej zapewniła dostosowanie regionalnej gospodarki odpadami do wymogów prawa polskiego i unijnego oraz umożliwiła przyjęcie, przetworzenie i składowanie wszystkich odpadów komunalnych z terenu regionu, oraz regionu przygranicznego przy jednoczesnej redukcji ich masy przeznaczonej do składowania.

Przyczyną realizacji przedsięwzięcia było osiągnięcie następujących celów:

 • umożliwienie stabilizacji odpadów organicznych i tym samym zapobieganie ich składowaniu bez uprzedniego unieszkodliwienia,
 • zmniejszenie ilości kierowanych na kwaterę składową odpadów,
 • zmniejszenie uciążliwego oddziaływania składowiska odpadów na przylegle tereny, zwłaszcza obszary zamieszkane,
 • podniesienie zdrowotności mieszkańców terenów Polski i Niemiec w pasie granicznym poprzez eliminację skażenia wód,
 • zmniejszenie zanieczyszczeń rzeki Bóbr, będącej dopływem granicznej rzeki Odry do poziomu zgodnego z normami Unii Europejskiej.

Ponadto dostosowanie prowadzonej działalności do następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:

 • Dyrektywa 75/442/EWG ramowa w sprawie odpadów: powstanie najlepszej dostępnej technologii, umożliwienie osiągnięcia celów poprzez recykling i kompostowanie odpadów.
 • Dyrektywa 1999/31/UE w sprawie składowisk odpadów: realizowanie polityki i wdrożenie programu gospodarki odpadami na płaszczyźnie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, który pozwoli docelowo zredukować ilość składowanych odpadów na składowisku, również poprzez odzysk surowców wtórnych. 
 • Dyrektywa 94/62/WE opakowania i odpady z opakowań: stworzenie bazy technicznej umożliwiającej osiągniecie poziomu odzysku materiałów opakowaniowych na poziomie przewidzianym w dyrektywie.


2. Zakres inwestycji:
2.1. Budowa stacji segregacji odpadów a w tym:

 • Hala technologiczna stacji segregacji odpadów wraz z kompletną linią sortowniczą, linią prasowania i belowania odpadów, linią przygotowania biofrakcji do kompostowania,
 • Magazyny odpadów surowych i biofrakcji,
 • Boksy na odpady,
 • Kontenerowa kompostownia,
 • Drogi i place,
 • Sieci międzyobiektowe wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne,
 • Dostawa środków transportu.

2.2. Wykonanie nowej kwatery składowiska.

Kwatera składowa nr 2 została wykonana w sposób umożliwiający docelowe nadpoziomowe połączenie obu kwater w ramach rekultywacji obiektu. W najniższych punktach dna ułożono  przewody drenarskie. Uszczelnienie dna i skarp kwatery wykonano w postaci uszczelnienia dwuwarstwowego składającego się z wykładziny bentonitowej (BENTOMAT) i geomembrany PEHD o grubości 2.0 mm z kotwieniem warstw uszczelniających na koronie obwałowania w rowie kotwiącym. Kontrola szczelności kwatery w czasie jej eksploatacji odbywać się będzie przy pomocy monitoringu geoelektrycznego. Odcieki z każdego ciągu drenarskiego  odprowadzone są  rurą kanalizacyjną ciśnieniową PEHD Ø 0,20 m, do studni kanalizacyjnej odcieków i dalej do szczelnego, żelbetowego  zbiornika bezodpływowego.
Pojemność całkowita kwatery wynosi  Vc =  300 985 m3, jest obecnie nieużytkowana.

2.3. Dostawa pojemników na odpady i ich rozmieszczenie.

 Pojemniki do segregacji odpadów o pojemności 1.1 m3 i 1,5 m3 w kolorach niebieskim, żółtym i zielonym zostały rozstawione w mieście Bolesławiec po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami terenu: władzami miasta Bolesławiec, Spółdzielnią Mieszkaniową w Bolesławcu, Miejskim Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu i innymi zarządcami.

3. Sposób finansowania inwestycji:

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w ok. 45% ze środków Unii Europejskiej. Pomoc Funduszu PHARE pozwoliła przyśpieszyć zakończenie planowanych działań w zakresie ochrony środowiska, które w wypadku realizacji wyłącznie ze środków własnych mogłyby przedłużyć się do ok. 2010r. Umożliwienie włączenia projektu do współfinansowania PHARE, pozwoliła zakończyć płatność działań do końca 2003r. i spełniła rolę czynnika przyśpieszającego działania zgodnie z priorytetami przystąpienia do Unii Europejskiej.
Każda z instytucji współfinansujących inwestycję przeznaczyła środki finansowe na cel nie uwzględniając wysokości swojego wkładu od zaangażowania innych instytucji. Pomoc PHARE nie eliminowała więc innych źródeł finansowania, była jedynie składnikiem przyśpieszającym osiągnięcie zamierzonych efektów.

Poniżej źródła finansowania przedsięwzięcia i ich kwotowy udział:

Źródło finansowania Wysokość finansowania
 Fundusz PHARE CBC  2 mln EURO (8 600,00*  tys. zł.)
 WFOŚIGW we Wrocławiu  dotacja – 2 820,00 tys. zł
pożyczka – 2 820,00 tys. zł.
 Budżet Państwa  2 000,00 tys. zł.
 Gmina Miejska Bolesławiec  2 150,00 tys. zł
 Gmina Wiejska Bolesławiec  110,00 tys. zł.
MZGK Sp. z o.o.
w Bolesławcu

 500,00 tys.

* kwoty orientacyjne zależne od kursu EURO

 

4. Efekt ekologiczny inwestycji:

Wykonana inwestycja przyczyniła się bezpośrednio do:

 • zmniejszenie ilości odpadów składowanych bezpośrednio na kwaterze składowiska,
 • zmniejszenie ilości odpadów składowanych na kwaterze składowiska w stosunku do ilości odpadów wytworzonych,
 • powrót do obiegu gospodarczego odpadów noszących znamiona surowców wtórnych i ich ponowne wykorzystanie,
 • zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego,
 • poprawa krajobrazu ekologicznego oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Bolesławiec.


Przedsięwzięcie zostało zakończone i oddane do eksploatacji w 2004r.